19Lut/17

Usuwanie drzew – nowe przepisy

W związku ze mianą ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone zmiany związane z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;

  1. Osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym. Jednak ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny.
  3. Rolnik, który wykaże, że usuwa drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.
  4. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ponosząc opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie, chyba że dane drzewa będą usuwane na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  5. Osoby, które są współwłaścicielami nieruchomości i posiadają prawa do tej nieruchomości poprzez współwłasność, muszą ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów po wcześniejszym uzyskaniu zgody od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
  6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz parafie mają obowiązek ubiegać się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów ponosząc opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie.

Treść Uchwały – stawki opłat na 2017 rok: XXXIX/275/2017

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/275/2017

Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 08.02.2017 r.

I. Stawki opłat za usunięcie drzew zróżnicowane ze względu na obwody pni drzew zmierzone na wysokości 130 cm oraz rodzaje lub gatunki drzew.

Lp.

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm

Stawki w zł

drzewa szybko rosnące

drzewa umiarkowanie rosnące

drzewa wolno rosnące

drzewa bardzo wolno rosnące

kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba

brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi

ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna

cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni

1

51-60

2,7

4,05

5,4

2

61-70

5,4

8,1

10,8

3

71-80

8,1

12,15

16,2

4

81-90

10,8

16,2

21,6

5

91-100

13,5

20,25

27

6

101-110

8,1

16,2

24,3

32,4

7

111-120

9,45

19,9

28,35

37,8

8

121-130

10,8

21,6

32,4

43,2

9

131-140

12,15

24,3

35,1

48,6

10

141-150

13,50

27

40,5

54

11

151-160

14,85

29,7

44,55

59,4

12

161-170

16,2

32,4

48,60

64,8

13

171-180

17,55

35,1

52,65

70,2

14

181-190

18,90

37,8

56,70

75,6

15

191-200

20,25

40,5

60,75

81

16

201-210

21,6

43,2

64,8

86,4

17

211-220

22,95

45,9

68,8

91,8

18

221-230

24,3

48,6

72,9

97,2

19

231-240

25,65

51,3

76,95

102,6

20

241-250

27

54

81

108

21

251-260

28,35

56,7

85,05

113,4

22

261-270

29,7

59,4

89,1

118,8

23

271-280

30,05

62,1

93,15

124,2

24

281-290

32,4

64,8

97,2

129,6

25

291-300

33,75

67,5

101,25

135

26

301-310

35,1

70,2

105,3

140,4

27

311-320

36,45

72,9

109,35

145,8

28

321-330

37,8

75,6

113,4

151,2

29

331-340

39,15

78,3

117,45

156,6

30

341-350

40,5

81

121,5

162

31

351-360

41,85

83,7

125,55

167,4

32

361-370

43,2

86,4

129,6

172,8

33

371-380

44,55

89,1

133,65

178,2

34

381-390

45,9

91,8

137,7

183,6

35

391-400

47,25

94,2

141,75

189

36

401-410

48,6

97,2

145,8

194,4

37

411-420

49,95

99,9

149,85

199,8

38

421-430

51,3

102,6

153,9

205,2

39

431-440

52,65

105,3

157,95

210,6

40

441-450

54

108

162

216

41

451-460

55,35

110,7

166,05

221,4

42

461-470

56,70

113,4

170,1

226,8

43

471-480

58,05

116,1

174,15

232,2

44

481-490

59,4

118,8

178,2

237,6

45

491-500

60,75

121,5

182,25

243

46

od 501

62,1

124,2

186,3

248,4

Uwaga: Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone, stawki ustala się jak dla drzew o podobnym tempie przyrostu pnia na grubość.

II. Stawka opłaty za usunięcie 1m² powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami wynosi: 100 zł
19Lut/17

Raport z aktualnej sytuacji i oceny ryzyka w związku z występowaniem w Polsce i Europie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Pierwsze informacje nt. wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 pochodzą z Azji z przełomu 2009/2010 r., ale eskalacja epidemii miała miejsce od początku 2014 roku, najpierw w Korei Południowej, Japonii i Chinach, skąd wirus został zawleczony do Europy i Ameryki Północnej. W Europie wirus wykrywano u drobiu i ptaków dzikich między listopadem 2014 i lutym 2015 roku w następujących krajach: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i Węgry. W październiku 2016 roku wirus pojawił się w Europie ponownie, jednak skala epidemii jest znacznie większa

Pełna treść raportu H5N8_27.01.2017

Link od źródła >>>

03Lut/17

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łochowie Uchwały Nr XXVIII/178/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Burmistrza Łochowa, Al. Pokoju 75,
07-130 Łochów w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łochowa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Link do źródła >>>